P_40.jpg

Schlamm-Anemone
Sagartia troglotytes
Foto: V.Krautkrämer