P_37.jpg
Schlamm-Anemone
Sagartia troglotytes
Foto: V.Krautkrämer